Beleid van de protestantse gemeente Julianadorp

Waar ontmoeten wij God?

Dit was de centrale vraag in de kerkdienst van 31 januari en in het nagesprek dat daar op volgde. In de dienst draaide het om de verhalen van het mopperende volk Israel dat zonder water kwam te zitten in de woestijn (en later via Mozes op wonderbaarlijke manier toch water kreeg) en het verhaal van Natanael die door Jezus gezien was zonder dat hij dat had opgemerkt..
In de dienst werd er op briefjes iets opgeschreven over hoe wij God ontmoeten. Deze briefjes en natuurlijk ook de andere ervaringen van de deelnemers kwamen terug in het nagesprek.
Er bleken veel verschillende manieren te zijn waarop mensen iets van God ervaren. Diep van binnen in zichzelf, in de door God geschapen natuur, in de stilte of juist in de ontmoeting met de (kwetsbare) ander. In de muziek wordt er contact met God ervaren en ook in  gebed en  meditatie. Soms begrijpen we niet waarom God dingen laat gebeuren, maar ook met onze vragen en onze woede mogen we naar God. Hij accepteert ons zoals we zijn. Soms ervaren mensen een periode in hun leven dat ze geen contact voelen met God. Dat God ons dan blijft zoeken is een troostende gedachte.
De aanwezigen vonden dat er de afgelopen jaren meer ruimte gekomen is om met elkaar over onze geloofsbeleving te praten. Deze openheid wordt positief ervaren en er is meer ruimte voor verschillende belevingen naast elkaar. In de komende groothuisbezoeken kan er verder gepraat worden over hoe we ons geloof beleven.
De briefjes die ingevuld zijn worden opgeprikt en voor in de kerk gezet. U wordt van harte uitgenodigd om ze te lezen!

De Protestantse gemeente te Julianadorp ziet het als haar opdracht een aantrekkelijke en sprekende kerk te worden op een wijze die verstaanbaar is in deze nieuwe tijd. Zij wil afrekenen met de diepgewortelde angst om bij het inslaan van nieuwe wegen het goede te verliezen, overtuigd als zij is dat God, zoals hij heel de geschiedenis door heeft bewezen, haar tot leidsman zal zijn. Kwaliteit is de maat der dingen.
Het is een kerk die geïnteresseerd is in de vragen en de noden van de mensen in al haar diversiteit, de meest kwetsbaren voorop, én de ontwikkelingen in de samenleving om haar heen. Zij wil mensen die bij haar betrokken willen zijn dat laten doen op de wijze die hen past.
Het is een kerk die het goede wil behouden maar niet verkrampt bij het zoeken naar nieuwe vormen, waarvan sommigen wellicht reeds lang bestaan maar (uit het oog) verloren zijn.
In al haar doen en laten is zij missionair/apostolair, pastoraal én diaconaal ingesteld.
In haar profilering zoekt zij nadrukkelijk aansluiting bij vormen van liturgische verdieping en vernieuwing, verbreding van haar culturele activiteiten en wil indien haalbaar platform worden van maatschappelijke en religieuze bezinning. Er is nadrukkelijk ruimte voor het geloofsgesprek in de breedste zin van het woord.
Ter ondersteuning van de gemeente wordt een profileringprogramma ontwikkeld gericht op verbouw van bestaande en uitbouw van nieuwe activiteiten.
Het financieringsbeleid is vooral een verantwoord investeringsbeleid in de toekomst van de gemeente.