BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE JULIANADORP 2020 – 2023

ONTMOETINGSKERK JULIANADORP – PLAATS VAN ONTMOETING

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2020-2023 van de Protestantse Gemeente Julianadorp. De Protestantse Gemeente Julianadorp is een open, actieve en bloeiende gemeente in de Kop van Noord-Holland.

Dit plan wortelt in een serie gesprekken die in de gemeente plaatsvond in de periode 2016 – 2019. In 2016 verwoordden we tijdens een kerkenraadsweekend op Texel ongegeneerd onze dromen en identificeerden we welke eerste vervolgstappen haalbaar zouden zijn om die dromen te verwezenlijken. Daarnaast vormden gesprekken over de toekomst van de kerk die met geïnteresseerde gemeenteleden op een viertal avonden in 2018 en 2019 zijn gehouden een bron van inspiratie, alsmede het kerkenraadsweekend in november 2018 op Texel.

Tijdens al deze gesprekken bleek dat we als gemeente in hoge mate eenzelfde kant op bewegen en willen bewegen. Er bestaat een grote bereidheid om de komende jaren versterkt en op verantwoorde wijze in onze gemeente en (haar relatie met) het dorp te investeren en ook in onze gebouwen en het gebruik ervan. We bleken tijdens met name beide kerkenraadsweekenden ook bereid om achter onze zorgen en onze angst ‘schieten we niet nu al te tekort, hebben we wel het recht om te dromen’ versterkt onze kracht te (her)ontdekken: dat we ondanks verschillen trouw met elkaar optrekken en elkaar als leden en dorpers vast weten te houden.

Visie en missie

Die bereidheid om te investeren doen we vanuit onze kracht als gemeente en de wil die kracht verder te versterken. Die kracht ligt in het weefsel van mensen in onze gemeente dat samen optrekt.

We ervaren mensen als waardevol in zichzelf, wandelende verhalen met talenten en kracht (en ook ieder met zijn zwakheden natuurlijk). We ervaren God (of roepen God als zodanig aan als God uit ons zicht is verdwenen) als bron van onvoorwaardelijke liefde voor álle mensen. We zien onszelf als een gemeente die dat geloof van God in mensen in woord, lied en daad (zowel luisterend als actief) gaande houdt. Daarom willen we laagdrempelig zijn; niet onze ‘juiste manier van geloven’ staat centraal; maar Gods onvoorwaardelijke en veelkleurige geloof in álle mensen; binnen en buiten de kerk.

We zijn en willen als Protestantse Gemeente Julianadorp en met ons kerkgebouw ‘de Ontmoetingskerk’ een ontmoetingsplek zijn voor gemeente en dorp en voor God en mensen. Er gebeurt al veel waaruit die visie blijkt, en toch formuleren we het als onze missie om deze visie langs een aantal lijnen de komende jaren verder te versterken.

We onderscheiden daarbij vier terreinen:

 1. het versterken van de protestantse gemeente als gemeente –  dat we de kracht van onze gemeente vast willen blijven houden en blijven voeden;
 2. het versterken van het weefsel tussen gemeente en dorp – dat we ons als PKN-gemeente (verder) willen verbinden met het dorp;
 3. het bij de tijd brengen en verduurzamen van de gebouwen (kerkgebouw en pastorie) als ontmoetingsplekken voor gemeente en dorp/stad/land en
 4. het uitbreiden van het gebruik van de gebouwen (kerkgebouw en pastorie).

Voldoende en gezonde basis

Om onze missie te kunnen realiseren, willen we blijven investeren in zowel mensen als in gebouwen. Daartoe hebben we toereikende middelen nodig. Met betrekking tot het doen van investeringen hebben we kunnen vaststellen dat de financiële situatie van de kerk m.b.t. vaste verplichtingen en noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen voor de komende jaren gezond is. We hebben ook uitgesproken dat het doorgeven van een goed onderhouden gebouw, aan gemeente of dorp, voor ons belangrijk is. Wel moeten we een balans vinden tussen gewenste investeringen en verplichtingen voor langere termijn

Tegelijkertijd prijzen we ons gelukkig dat er voldoende menselijk potentieel in de gemeente (en erbuiten!) aanwezig is om ieder van de vier terreinen een stap verder te helpen. We zijn blij dat in toenemende mate ook twintigers, dertigers en veertigers hun schouders onder het kerkenwerk zetten; anderzijds realiseren we ons ook dat ‘pilaren’ voor gemeentewerk ons ontvallen zijn en ons de komende jaren zullen ontvallen. Doen wat we willen en wat kan – en niet te veel willen is dus belangrijk.

We zullen voor een aantal ambities ook nadrukkelijker dan voorheen nog zoeken naar subsidieverstrekkers, sponsoren en dergelijke. We hebben in de afgelopen jaren ontdekt dat er vaak meer mogelijk is op dit gebeid dan we aanvankelijk dachten.

Tenslotte realiseren we ons, dat hoewel we een gezonde basis hebben met een brede groep actieve gemeenteleden, ook ons ledenaantal een kleine maar zich voortzettende terugloop door overlijden laat zien. We zullen derhalve de komende jaren voor een aantal ambities ook onze reserves gaan aanspreken. Die zijn gelukkig nog voorhanden.

Ambities per terrein

Om onze missie te concretiseren hebben we voor de komende jaren de volgende ambities geformuleerd. We gaan in het formuleren hiervan bewust niet verder dan ze op hoofdlijnen te duiden. Nadere uitwerking zal in daarvoor ingestelde werkgroepen of commissies plaatsvinden.

Speerpunt 1  – onderhouden en voeden van de kracht van de gemeente

 • Het treffen van een voorziening ouderenpastoraat – pastoraal / diaconaal werker – met een omvang van 1 dag per week.
 • Vergroten van focus op stille hulp (binnen en buiten de gemeente).
 • Voeden van gemeente als school van geloof:
  • Aanbod creëren op het gebied van geloofsgroei. Wat als je nieuw bent?
  • Gemeenteleden blijven stimuleren zelf hun geloof te uiten langs lijnen van kunst, muziek en een project als ‘Preek door een gemeentelid’.

Speerpunt 2  – verder verbinden met het dorp

 • Uitbouw pioniersplek ‘Dorper Herbergh’ – netwerk van ouders met jonge kinderen binnen op de grens van en over de grens heen van de Prot. Gem. Julianadorp.
 • Versterken band met scholen, organisaties en bedrijven. Partijen nog meer gelegenheid geven activiteiten in kerk te organiseren (die visie ondersteunen).
 • Uitbouwen van kerkdiensten die samen met het dorp worden georganiseerd, bijv. rondom de Laatste Zondag Kerkelijk jaar.
 • Uitbouw van het diaconale project: ‘Eten wat de pot schaft’.
 • Verder versterken oecumenische samenwerking.


Speerpunt 3 – het bij de tijd brengen van de gebouwen (kerkgebouw en pastorie) als ontmoetingsplekken voor gemeente en dorp/stad/land

 • Regulier onderhoud, waaronder vernieuwen vloeren in bijzalen. Mogelijkheden tot verduurzaming onder de loep en nemen prioriteit geven.
 • Herinrichting kerkzaal – i.i.g. vergroten flexibiliteit gebruik ruimte, voldoende (voor vooral ouderen) goede zitplaatsen, harmonisatie muren, aanpassing liturgisch centrum, goed instrumentarium t.b.v. diensten en culturele activiteiten.
 • Uitbreiden keukenvoorziening.
 • Aanpassing tuin voor gewenst gebruik.
 • Aanpassing oude pastorie na besluit over herbestemming (budgettaire neutraal gebruik ).

Speerpunt 4 – het vergroten van het gebruik van de gebouwen (kerkgebouw en pastorie)

 • Onderzoek naar het betekenisvolle gebruik van de oude pastorie (Landbouwstraat 2A).
 • Uitbreiden dienstenpakket vanuit het kerkgebouw: Uitvaarten / gedachtenisbijeenkomsten / huwelijken / verhuur dat past bij ‘ontmoetingsplek tussen God en mensen’.
 • Uitbouw en verder verbinden cultureel en maatschappelijk activiteitenpakket (commissies P2 en O2) ten behoeve van dorp en gemeente.
 • Verbinden van mensen met (het sponsoren van) het kerkgebouw door het oprichten van een vriendenproject: ‘Vrienden van de Ontmoetingskerk’.
 • Onderzoek beheer gebouw op middellange termijn: Gebouw in stichting onderbrengen?
 • Onderzoek doen naar behoefte van het dorp m.b.t. behoud kerkgebouw op langere termijn.

Een vijfde speerpunt betreft een aantal zaken die alle vier punten aangaan:

 • Verbeteren interne/externe communicatie
  • beleggen verantwoordelijkheid;
  • bij de tijd brengen van kerkblad ‘de Fakkel’. Idem website;
  • ontwikkelen magazine voor en met het dorp 1 a 2 keer per jaar als ontmoetingsplek van God en mensen voor dorp en gemeente.
 • Onderzoek naar betaalde koster naast de beheerder en een team van vrijwilligers met het oog op 1 – 4.

Tenslotte

Met deze ambities willen we als kerkenraad en gemeente in 2020 aan de gang. Misschien veranderen we in de loop van de komende jaren wel van gedachten over haalbaarheid en wenselijkheid van sommige ambities. Want onze gezamenlijke reis is geen georganiseerde reis, maar een trektocht om onze dromen te realiseren. We zien een stip op de horizon, maar de weg daarnaartoe is niet altijd duidelijk of vanzelfsprekend. We kennen het terrein voor ons, de wereld van morgen tenslotte nog niet. Misschien komen we ook nog meer kracht op het spoor die ons nu al kenmerkt. We zullen hoe dan ook vaker samen gaan zitten, dromen, kracht verwoorden en nieuwe vervolgstappen identificeren, wetende dat God evenzeer geniet van onze gezamenlijke trektocht als van het bereiken van onze doelen. Hij zegent deze wereld dag na dag en ons erbij.