Diaconie

Doelstelling

Het diaconaat is geroepen om in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling of ziekte bij te staan in de voorbeden, met materiele hulp en met steun in het zoeken naar recht. De bijbel spreekt op vele plaatsen over de armen en verdrukten, over hen die geen helper hebben. Helpen waar geen helper is. Dat is het diaconale principe waarover brede overeenstemming bestaat binnen de kerken.
Dit betekent als christelijke gemeente te gaan staan naast die mensen en groepen in onze samenleving, die aandacht en steun nodig hebben. Hoe dit kan leren we uit de verhalen over het leven van Jezus Christus. Jezus koos voor de zwakken en naamlozen.

Taakstelling

 • Kerkdiensten
  o Ambtelijke vertegenwoordiging in de Eredienst.
  o Vertegenwoordiging in trouwdiensten en begrafenisdiensten
  o Organisatie en uitvoering van Heilig Avondmaaldiensten
 • Collecten
  o Verstrekken van informatie over doel diaconale collecten
  o Afhandelen collecten
 •  Gemeente
  o Verzorgen van oogst- en kerst gaven.
  o Op de hoogte zijn en verwijzen van mensen naar hulpverlenende instanties
  o Bezoeken gemeenteleden in probleemsituaties
  o Inwilligen en/of bemiddelen bij hulpverlening van zowel materiële- als immateriële
  hulpvragen.
  o Deelname aan b.v. huiscontactbijeenkomsten en gemeenteavonden.
 •  ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
  o Door middel van folders en mondelinge informatie stimuleren van interesse en betrokkenheid van de kerkgangers bij de ZWO problematiek.
  o Coördineren en uitvoeren van ZWO acties.