De Plaatselijke regeling.

Kortgezegd is deze regeling een concrete invulling van de kerkorde, zoals we deze in onze gemeente willen gaan toepassen.
Hieronder geef ik een aantal kernpunten aan, waarover de Grote Kerkenraad heeft besloten in haar vergadering van juni 2016.

Plaatselijke Regeling PKN-gemeente Te Julianadorp.
1. Stemrecht:
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.
Aan het Avondmaal sluiten we niemand uit. Dus niet gedoopte leden, doopleden en belijdende leden mogen deelnemen.

2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen:
De belijdende leden kunnen ambtsdrager worden. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, ambtsdrager worden.
Zij kunnen zich zelf aanmelden of door iemand vanuit de gemeente worden voorgedragen.

3. De werkwijze van de kerkenraad:
Begripsvorming:
Moderamen: bestaat uit predikant, voorzitter, scriba en assessor.
Kleine kerkenraad: Moderamen + voorzitter pastorale raad +voorzitter college van diakenen + voorzitter college van kerkrentmeesters + voorzitter raad eredienst.
Grote kerkenraad: Alle ambtsdragers
Het Moderamen bereidt de agenda voor de kleine kerkenraadsvergadering voor.

4. Dopen:
Doopleden kunnen ook laten dopen.
Opmerking:
Het was in onze kerk de gewoonte (historisch gegroeid) dat een van de doopouders belijdend lid van onze kerk moest zijn.

5. Actief en passief kiesrecht van doopleden:
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn doopleden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.
Opmerking: Actief (zelf kiezen) en passief (gekozen kunnen worden) moeten volgens de kerkorde aan elkaar gekoppeld zijn.
De belijdende leden kunnen ambtsdrager worden. Doopleden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, kunnen ambtsdrager worden.
Zij kunnen zich zelf aanmelden of door iemand vanuit de gemeente worden voorgedragen.

6. Openbaarmaking van besluiten, genomen in de Kerkenraad:
De scriba maakt zaken die besproken worden in de kerkenraad  kenbaar in de Nieuwsbrief.

7. Toelating toehoorders tot de vergaderingen van de kerkenraden:
De vergaderingen van de kerkenraden zijn niet openbaar. Toehoorders mogen niet meedoen aan de besluitvorming. Zij mogen de vergaderingen wel bijwonen, maar niet stemmen.

8. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de volgende commissie:
Raad Eredienst.  De voorzitter is tevens bevestigd als ouderling Raad Eredienst.