Askruisje
De laatste jaren is er in de Protestantse kerk en ook in onze gemeente steeds meer waardering gekomen voor rituelen. Nu kwam vanuit de Raad Eredienst de vraag om gemeenteleden die dat willen, de gelegenheid te geven om in de viering van aswoensdag, een askruisje te ontvangen. De kerkenraad heeft met dit verzoek ingestemd.

Veertigdagentijd
Met aswoensdag begint de veertigdagentijd, een tijd van vasten en bezinning, boetedoening en berouw. Het is van oudsher een katholieke feestdag die de laatste jaren ook in steeds meer protestantse kerken gevierd wordt. In de aswoensdagviering zet de priester of dominee een askruisje op het voorhoofd van gemeenteleden die daar om vragen, als teken van boetedoening en berouw en zegt daarbij de woorden: “Bedenk mens, stof (as) zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Of “Bekeer je en vertrouw op het evangelie”.

Betekenis
As staat voor de dood: hoe je leven als stof vervliegt. Het staat in de bijbel ook als teken van rouw en boetedoening, bijvoorbeeld bij koning David en bij Job. De uitdrukking “ In zak en as zitten” komt hier vandaan.
Het askruisje heeft een rijke en complexe symboliek. Globaal zeg je ermee zoiets als: Mijn leven is beperkt, ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil Hem navolgen. Door het op je voorhoofd te laten tekenen laat je dat aan de wereld zien.

Anneke Biersteker, assessor

Nieuw antependium

In de kerk maken we gebruik van kleuren die symbool staan voor bepaalde gebeurtenissen en perioden in het kerkelijk jaar. We vinden die terug in de kleur van de stola die de predikant draagt en de kleden die over de liturgietafel en de kansel hangen, de antependia.

Wit symboliseert reinheid en heiligheid en past bij Kerst en Pasen. Wit kan ook gebruikt worden bij doop en huwelijk: een nieuw begin!

Groen is de meest voorkomende kleur. Groen staat voor leven en hoop, groei en oogst; die kleur zien we op gewone zondagen.

Rood is de kleur van de liefde, het vuur, de warmte en het enthousiasme: de kleur van Pinksteren en Trinitatis. Ook bij een huwelijk en bij een verbintenis van ambtsdragers is de kleur rood.

Paars is symbool van ingetogenheid en inkeer, boete en berouw. Paars kleurt de perioden waarin wij ons voorbereiden op de grote feesten: advent en de veertigdagentijd. In deze perioden zijn er twee zondagen die afwijken: op de derde adventszondag en de vierde zondag in de veertigdagentijd mag roze gebruikt worden in plaats van paars. Roze is een mengkleur van paars en wit en is de kleur van de dageraad. Op die dagen schijnt, als het ware, het wit van het komende feest al een beetje door het donkere paars heen.

De Kleine Kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van de Raad Eredienst om roze antependia aan te schaffen, zodat er straks voor alle zondagen passende antependia zijn.

Anneke Biersteker, assessor