PRIVACYVERKLARING

Wij zijn de Protestante gemeente Julianadorp

Ons website-adres is: https://www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl.

De Protestantse gemeente Julianadorp respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Protestantse gemeente Julianadorp committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring wil de Protestantse gemeente Julianadorp duidelijkheid scheppen in hetgeen de Protestantse gemeente Julianadorp met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

 • Grondslag
 • Persoonsgegevens

Grondslag
De Protestantse gemeente Julianadorp verwerkt gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Persoonsgegevens
U kunt de website van de Protestantse gemeente Julianadorp bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de Protestantse gemeente Julianadorp uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, en e-mail-adres. De informatie die de Protestantse gemeente Julianadorp op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie.) te kunnen voldoen. Bezoekers die het invulformulier insturen, ontvangen een e-mail, of ontvangen op andere wijze informatie van de Protestantse gemeente Julianadorp. De protestantse gemeente Julianadorp, slaat uw naam en e-mailadres in een cookie op. Dit doen we voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuw bericht. Door het invullen van het contactformulier geeft u toestemming tot het verwerken van die gegevens (naam en e-mailadres)

Persoonsgegevens die via het contactformulier zijn ingevoerd worden doorgestuurd naar het secretariaat van de Protestantse gemeente Julianadorp en worden 1 jaar bewaard, tenzij het gerechtvaardigd belang vereist dit langer te bewaren.

De Protestantse gemeente Julianadorp zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Protestantse gemeente Julianadorp hier wettelijk toe verplicht wordt.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie, ip-adres, land van herkomst en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van de Protestantse gemeente Julianadorp. De gegevens zijn niet te herleiden naar personen.

Welke rechten u heeft over de data
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 3. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 4. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 5. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 7. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de protestantse gemeente Julianadorp via de contactgegevens hieronder vermeld:

Secretariaat Protestantse gemeente te Julianadorp:
Parkstraat 10 -12,
1787 AC Julianadorp
E-mail adres: scribapknjulianadorp@gmail.com