Raden en colleges

PASTORALE RAAD

Doelstelling

“Het bevorderen van het omzien naar elkaar in de gemeente”.
Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:

 •  Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar,   enz.;
 •  Pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, diaken of pastoraal medewerker;
 • Gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van een predikant.

Taakstelling

 • Ontmoetingsplaats van en klankbord voor de verschillende werkers in het pastoraat om gezamenlijke vragen te bespreken en ervaringen uit te wisselen;
 • De zorg voor de begeleiding en instructie van de verschillende werkers in het pastoraat;
 • De bezinning op de pastorale taak van de gemeenteleden (onderling pastoraat);
 • Het opstellen van een jaarprogramma met pastorale thema’s, mede op basis van ontwikkelingen in kerk en samenleving;
 • De zorg voor de opzet en begeleiding van bijzondere vormen van pastoraat;
 • Het bijeenbrengen en verstrekken van informatie betreffende pastorale aangelegenheden van algemene aard;
 • Het geven van informatie aan de gemeente;
 • Het adviseren van het moderamen en de kerkenraad.
 • Ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst
 • Vertegenwoordiging in trouw- en uitvaartdiensten.

COLLEGE VAN DIAKENEN

Doelstelling

Het diaconaat is geroepen om in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling of ziekte bij te staan in de voorbeden, met materiele hulp en met steun in het zoeken naar recht. De bijbel spreekt op vele plaatsen over de armen en verdrukten, over hen die geen helper hebben. Helpen waar geen helper is. Dat is het diaconale principe waarover brede overeenstemming bestaat binnen de kerken.
Dit betekent als christelijke gemeente te gaan staan naast die mensen en groepen in onze samenleving, die aandacht en steun nodig hebben. Hoe dit kan leren we uit de verhalen over het leven van Jezus Christus. Jezus koos voor de zwakken en naamlozen.

Taakstelling

 • Kerkdiensten
  o Ambtelijke vertegenwoordiging in de Eredienst.
  o Vertegenwoordiging in trouwdiensten en begrafenisdiensten
  o Organisatie en uitvoering van Heilig Avondmaaldiensten
   
 • Collecten
  o Verstrekken van informatie over doel diaconale collecten
  o Afhandelen collecten
 •  Gemeente
  o Verzorgen van oogst- en kerst gaven.
  o Op de hoogte zijn en verwijzen van mensen naar hulpverlenende instanties
  o Bezoeken gemeenteleden in probleemsituaties
  o Inwilligen en/of bemiddelen bij hulpverlening van zowel materiële- als immateriële
  hulpvragen.
  o Deelname aan b.v. huiscontactbijeenkomsten en gemeenteavonden.
 •  ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
  o Door middel van folders en mondelinge informatie stimuleren van interesse en betrokkenheid van de kerkgangers bij de ZWO problematiek.
  o Coördineren en uitvoeren van ZWO acties.

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESETRS

Doelstelling

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met het beheer van de stoffelijke aangelegenheden binnen de kerk. Dit betekent dat het College o.a. verantwoordelijk is voor het beheren van de financiën van de gemeente.

Taakstelling

 • het houden van de actie Kerkbalans
 • het innen van de toegezegde vast vrijwillige bijdragen
 • het voeren van de financiële administratie
 • de ledenadministratie en het automatiseringssysteem
 • het plannen en (laten) uitvoeren van alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
 • eventuele nieuw- en verbouw van kerk en gebouwen van de gemeente
 • coördinatie van de werkzaamheden van de koster

RAAD EREDIENST 

In het leven van de gemeente en kerk gaat de eredienst voorop als het centrum van de gemeente. De eredienst is de ontmoeting met de daden van God in Christus. Het gedenken van deze daden is de grond voor het vieren van de gemeente.Vanzelfsprekend zal de verscheidenheid in denken en gemeente-zijn herkenbaar moeten zijn in de eredienst. De kerk moet in haar erediensten (vormen van liturgie) dan ook open – met het gezicht naar wat in samenleving en cultuur gebeurt -, verstaanbaar en aantrekkelijk zijn.

Als Raad Eredienst willen we aan deze liturgische verdieping en vernieuwing vorm geven door o.a:

 •     Een jaarthema vast te stellen
 •     Een aantal gesprekken rondom dat jaarthema te organiseren
 •    Aandacht geven aan muziek tijdens de erediensten en de ontwikkeling daarvan
 •    Voorbereiden van bijzondere diensten
 •    40-dagen boekje voor Pasen