ANBI informatiepagina

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Julianadorp, evenals haar diaconie.

Naam van de ANBI
– Protestantse gemeente te Julianadorp
– Diaconie Protestantse gemeente te Julianadorp

Het RSIN-of fiscaalnummer Protestantse gemeente te Julianadorp: 804985303
KvK-nummer 76424324

Het RSIN-of fiscaalnummer Diaconie van de Protestantse gemeente te Julianadorp: 824127481
KvK-nummer 76424405

Contactgegevens

Post- en bezoekadres: Parkstraat 10-12, 1787 AC Julianadorp

Telefoonnummer:               0223-646687

e-mail adres:                      scribapknjulianadorp@gmail.com

Website:                             https://www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl   

De Protestantse gemeente te Julianadorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom het Woord en sacramenten”.

De Protestantse gemeente te Julianadorp is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http:\\www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

Samenstelling bestuur

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit (de predikant is vacant), de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen. Uit de ouderlingen worden: een voorzitter, een scriba (secretaris) en een assessor (vice voorzitter) gekozen.

Het Moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:
de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en (de predikant is vacant)
De Kleine Kerkenraad bestaat uit: de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en (de predikant is vacant). de voorzitter Pastorale Raad, de voorzitter College van Diakenen, de voorzitter Raad Eredienst  en de voorzitter College van Kerkrentmeesters.
De Grote Kerkenraad bestaat uit: de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en (de predikant is vacant) ,de voorzitter Pastorale Raad, de voorzitter College van Diakenen, de voorzitter Raad Eredienst  en de voorzitter College van Kerkrentmeesters en verder uit diakenen en ouderlingen.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Dit college bestaat uit kerkrentmeesters, waarvan de meerderheid ouderling-kerkrentmeester is. Uit het college worden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
Het College van Diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken van de gemeente. Het college bestaat uit diakenen. Uit het college worden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke PKN kunt u vinden via deze link:

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx

Beloningsbeleid

De beloning  van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De koster/beheerder, de muzikale leider van de Cantorij en de organisten ontvangen een vergoeding voor hun onkosten of een vrijwilligersvergoeding.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http:\\www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Geloofsvisie van de gemeente

“De Protestantse gemeente te Julianadorp, in besef van hun gezamenlijke roeping, hebben vastgesteld dat zij samen stemmen ten aanzien van het geloof in Jezus Christus, onze Heer, gelijk Hij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen in de gezamenlijke belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk beleden wordt.”

College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar, via de Actie Kerkbalans, gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat en met name aan het predikantstraktement.  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan:  kerkelijke activiteiten, het in stand houden van de kerkelijke bezittingen (gebouwen) en dan aan: onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen e.d. en het leveren van een financiële bijdragen aan het werk/activiteiten op landelijk en internationaal nivo van de PKN.

Resultatenoverzicht 2023
Julianadorp PG KRM J2023 – ANBI-overzicht

Toelichting Resultatenoverzicht 2023
ANBI – Toelichting Verslag van het CvK – 2023

Diaconie 

Resultatenoverzicht en Toelichting 2023
ANBI-overzicht en toelichting 2023 -DIACONIE