ANBI informatiepagina

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Julianadorp, evenals haar diaconie.

 

Naam van de ANBI
– Protestantse gemeente te Julianadorp
– Diaconie Protestantse gemeente te Julianadorp

Het RSIN- of fiscaal nummer Protestantse gemeente te Julianadorp: 804985303
Het RSIN- of fiscaal nummer Diaconie van de Protestantse gemeente te Julianadorp: 824127481

Contactgegevens

Post- en bezoekadres: Parkstraat 10-12, 1787 AC Julianadorp

Telefoonnummer:               0223-646687

e-mail adres:                      scribapknjulianadorp@gmail.com

Website:                             https://www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl   

De Protestantse gemeente te Julianadorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom het Woord en sacramenten”.

De Protestantse gemeente te Julianadorp is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http:\\www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

Samenstelling bestuur

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen. Uit de ouderlingen worden: een voorzitter, een scriba (secretaris) en een assessor (vice voorzitter) gekozen.

Het Moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:
de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en de predikant.
De Kleine Kerkenraad bestaat uit: de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en de predikant.de voorzitter Pastorale Raad, de voorzitter College van Diakenen, de voorzitter Raad Eredienst  en de voorzitter College van Kerkrentmeesters.
De Grote Kerkenraad bestaat uit: de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en de predikant.de voorzitter Pastorale Raad, de voorzitter College van Diakenen, de voorzitter Raad Eredienst  en de voorzitter College van Kerkrentmeesters en verder uit diakenen en pastorale ouderlingen.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Dit college bestaat uit kerkrentmeesters, waarvan de meerderheid ouderling-kerkrentmeester is. Uit het college worden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
Het College van Diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken van de gemeente. Het college bestaat uit diakenen. Uit het college worden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.

Beleidsplan

Door de Protestantse gemeente te Julianadorp is het beleidsplan “Perspectiefplan 2012-2016” opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op: het gemeente zijn, pastoraat en diaconaat, liturgische verdieping en vernieuwing, communicatie en maatschappelijke betrokkenheid.

Op onze website kunt u het beleidsplan vinden:

Perspectiefplan 2012-2016

Het beleidsplan van de landelijke PKN kunt u vinden via deze link:

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx

Beloningsbeleid

De beloning  van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De koster/beheerder, de muzikale leider van de Cantorij en de organisten ontvangen een vergoeding voor hun onkosten of een vrijwilligersvergoeding.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http:\\www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Geloofsvisie van de gemeente

“De Protestantse gemeente te Julianadorp, in besef van hun gezamenlijke roeping, hebben vastgesteld dat zij samen stemmen ten aanzien van het geloof in Jezus Christus, onze Heer, gelijk Hij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen in de gezamenlijke belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk beleden wordt.”

Financiële verantwoording over het boekjaar 2016

College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar, via de Actie Kerkbalans, gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat en met name aan het predikantstraktement.  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan:  kerkelijke activiteiten, het in stand houden van de kerkelijke bezittingen (gebouwen) en dan aan: onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen e.d. en het leveren van een financiële bijdragen aan het werk/activiteiten op landelijk en internationaal nivo van de PKN.

Verkorte Jaarrekening 2017 van de Protestantse gemeente te Julianadorp (CvK)

jaarrekening omk 2017

AlgemeneToelichting

De voorgenomen benoeming van een werker (begroot €16000) met als taak “begeleiding ouders met jonge kinderen”is ook in 2017 nog niet geëffectueerd. €16000 is toegevoegd aan fonds Pioniersplek.
In 2017 nog nagekomen opbrengst kerkenveiling 2016 van kerkenveiling 2016 ad €860. Dit bedrag is toegevoegd aan voorziening Kerkenveiling stoelen.
De post wijkwerk en gemeenteavonden is dankzij meeropbrengst van een concert en een gift van de Classis beperkt tot €5. Ook de post overige kosten kerkelijke activiteiten zijn zeer beperkt gebleven.
De niet begrootte post kosten bestuur betreft kosten onderscheidingen organist en oud-kerkrentmeester.
Het boekjaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van €5540. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

Bovenstaande is slechts een verkorte weergave van de totale Jaarrekening 2017. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met één van de Kerkrentmeesters.

Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen in 2018 door het CvK:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het in goede staat houden van het kerkgebouw en de voormalige pastorie wordt planmatig uitgevoerd. De begrotingen worden jaarlijks gepubliceerd en via de Actie Kerkbalans kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden.

Daarnaast wordt het volgende investeringen/onderhoud in 2017 voorzien:
* Tijdelijke aanstelling van een werker (deeltijd), met als taak het begeleiden van ouders met jeugdige kinderen.

* Verder onderhoud kerktoren.

* Vervanging flatscreen tbv beamerpresentaties.

* Aanschaf publicatiebord.


Diaconie 

DIACONIE PROT. GEMEENTE te JULIANADORP Jaarrekening, versie 4
college van diakenen Verslagjaar 2016
Totaal exploitatie
begroting rekening rekening
2016 2016 2015
baten
80 baten onroerende zaken €                   – €                  – €                    –
81 rentebaten en dividenden €            6.500 €           5.913 €             6.307
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €                   – €                  – €                    –
83 bijdragen levend geld €            8.500 €           8.625 €             9.233
84 door te zenden collecten €              100 €              148 €                 25
85 subsidies en bijdragen €                   – €                  – €                    –
totaal baten €          15.100 €          14.686 €           15.565
lasten
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €                   – €                  – €                    –
41 lasten overige eigendommen en inventarissen €                   – €                  – €                    –
42 afschrijvingen €                   – €                  – €                    –
43 pastoraat €                   – €                  – €                    –
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. €            1.250 €           1.229 €                750
45 verplichtingen/bijdragen andere organen €            1.250 €           1.565 €             1.210
46 salarissen €                   – €                  – €                    –
47 kosten beheer, administratie en archief €                   – €                  – €                    –
48 rentelasten/bankkosten €              100 €                  – €                 40
50 diaconaal werk plaatselijk €            4.000 €           2.837 €             2.789
51 diaconaal werk regionaal €            3.000 €           3.809 €             6.988
52 diaconaal werk wereldwijd €          17.750 €          19.078 €           17.904
totaal lasten €          27.350 €          28.519 €           29.681
Saldo baten – lasten €      12.250- €      13.834- €       14.116-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €                   – €                  – €                    –
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €          12.500 €          11.500 €           10.000
56 streekgemeenten €                   – €                  – €                    –
57 aandeel in lasten federatie €                   – €                  – €                    –
58 overige lasten en baten €                   – €                  – €                    –
totaal €          12.500 €          11.500 €           10.000
Resultaat €              250 €          2.334- €            4.116-
Bestemming van het resultaat boekjaar 2016
toevoeging aan onttrekking aan (-)
Algemene reserve €                   – €           2.334-
Reserve koersverschillen €                   – €                  –
Herwaarderingsreserve €                   – €                  –
Overige reserve €                   – €                  –
Totaal €                   – €           2.334-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van €            2.334-

 

DIACONIE PROT. GEMEENTE te JULIANADORP
college van diakenen
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
begroting rekening rekening
2016 2016 2015
baten
Opbrengsten uit bezittingen €         6.500 €         5.913 €         6.307
Bijdragen gemeenteleden €         8.600 €         8.773 €         9.258
Totaal baten €        15.100 €       14.686 €       15.565
lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €        24.750 €       25.725 €       27.681
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €                – €                – €                –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €         1.250 €         1.229 €            750
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €         1.250 €         1.565 €         1.210
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €          -12.500 €         -11.500 €          -10.000
Salarissen (koster, organist e.d.) €                – €                – €                –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €            100 €                – €              40
Totaal lasten €        14.850 €       17.019 €       19.681
Resultaat (baten – lasten) €            250 €         2.334- €         4.116-

 

Toelichting
Toelichting op het resultaat over het boekjaar en de financiele positie van de gemeente
Ontvangsten:
De rentebaten en de collecteopbrengsten zijn gedaald tov 2015. De rentebaten staan duidelijk onderdruk ivm
de lagere rentevergoeding op de deposito en spaarrekening.
Ten opzichte van de begroting zijn de rentebaten duidelijk lager ivm rentevergoeding.
Uitgaven:
De uitgaven zijn € 1,163,– lager als 2015, door lagere giften. E.e.a. is reeds besloten in 2015 om de
giften duidelijker af te stemmen op de ontvangsten. Ten opzichte van de begroting zijn de uitgaven
€ 1.168,– hoger.
Toelichting enige giften: € 10.000,–  aan 2 zendingsdoelen zoals in 2013. (legaat)
€ 1.500  Rwanda, zending, scholing aan   weeskinderen. (legaat)
€ 1.500  Prot. St Zorgvakanties
€ 1.000        Voedselbank
€ 5.500        Provinciaal, landelijk en wereldwijd goede                        doelen.
€ 1.100  Zending
Saldo baten en lasten:
Dit resultaat ligt iets lager dan 2015, maar ruim hoger als de begroting door een extra uitgave uit heT legaat.
Resultaat:
Door een opname uit het legaat (begroting was € 12.500) ad. € 11.500,– (zie hierboven) komt het resultaat op
 -€ 2.333,–.

Zoals besproken is dit lager dan 2015, maar ruim boven het budget door lagere baten en iets hoger

Dit resultaat wordt tlv de algemene reserve geboekt.