ANBI informatiepagina

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Julianadorp, evenals haar diaconie.

Naam van de ANBI
– Protestantse gemeente te Julianadorp
– Diaconie Protestantse gemeente te Julianadorp

Het RSIN-of fiscaalnummer Protestantse gemeente te Julianadorp: 804985303
KvK-nummer 76424324

Het RSIN-of fiscaalnummer Diaconie van de Protestantse gemeente te Julianadorp: 824127481
KvK-nummer 76424405

Contactgegevens

Post- en bezoekadres: Parkstraat 10-12, 1787 AC Julianadorp

Telefoonnummer:               0223-646687

e-mail adres:                      scribapknjulianadorp@gmail.com

Website:                             https://www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl   

De Protestantse gemeente te Julianadorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom het Woord en sacramenten”.

De Protestantse gemeente te Julianadorp is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http:\\www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

Samenstelling bestuur

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen. Uit de ouderlingen worden: een voorzitter, een scriba (secretaris) en een assessor (vice voorzitter) gekozen.

Het Moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:
de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en de predikant.
De Kleine Kerkenraad bestaat uit: de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en de predikant.de voorzitter Pastorale Raad, de voorzitter College van Diakenen, de voorzitter Raad Eredienst  en de voorzitter College van Kerkrentmeesters.
De Grote Kerkenraad bestaat uit: de voorzitter kerkenraad, de scriba, de assessor en de predikant.de voorzitter Pastorale Raad, de voorzitter College van Diakenen, de voorzitter Raad Eredienst  en de voorzitter College van Kerkrentmeesters en verder uit diakenen en ouderlingen.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Dit college bestaat uit kerkrentmeesters, waarvan de meerderheid ouderling-kerkrentmeester is. Uit het college worden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
Het College van Diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken van de gemeente. Het college bestaat uit diakenen. Uit het college worden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke PKN kunt u vinden via deze link:

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx

Beloningsbeleid

De beloning  van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De koster/beheerder, de muzikale leider van de Cantorij en de organisten ontvangen een vergoeding voor hun onkosten of een vrijwilligersvergoeding.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http:\\www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Geloofsvisie van de gemeente

“De Protestantse gemeente te Julianadorp, in besef van hun gezamenlijke roeping, hebben vastgesteld dat zij samen stemmen ten aanzien van het geloof in Jezus Christus, onze Heer, gelijk Hij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen in de gezamenlijke belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk beleden wordt.”

College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar, via de Actie Kerkbalans, gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat en met name aan het predikantstraktement.  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan:  kerkelijke activiteiten, het in stand houden van de kerkelijke bezittingen (gebouwen) en dan aan: onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen e.d. en het leveren van een financiële bijdragen aan het werk/activiteiten op landelijk en internationaal nivo van de PKN.

Verkorte Begroting 2020 van de Protestantse gemeente te Julianadorp (CvK)

Begroting 2020
Toelichting

De financiële cijfers van de afgelopen jaren zijn een belangrijke informatiebron voor de begroting 2020.
De baten worden in sterke mate nadelig beïnvloed door leegstand van de “overige onroerende zaken”, de pastoriewoning Landbouwstraat 2a, waardoor in 2020 naar verwachting geen huurinkomsten worden ontvangen en als gevolg van de aflossing van een verstrekte hypotheek u/g in 2019 wordt er in 2020 geen hypotheekrente ontvangen.
De lasten zullen toenemen als gevolg van aanpassing personeelslasten (samenvoegen van een aantalposten), voortzetting van de pioniersplek en uitbreiding van de personele bezetting i.v.m. aanstellen van een pastoraal-diaconaal-werker.
Met betrekking tot de pioniersplek wordt een deel van de lasten voldaan door bijdragen van de landelijke PKN en de Maatschappij van Welstand. Alle door ons te betalen kosten komen uit een reeds gevormd fonds ‘Pioniersplek’.
Met betrekking tot het aanstellen van een pastoraal-diaconaal-werker zal er door de diaconie gedurende 3 jaren een bedrag ad € 5.000,00 per jaar worden bijgedragen.
Er is een werkgroep ‘herinrichting kerkgebouw’ die planontwikkeling in voorbereiding heeft en voor
de kosten van planontwikkeling zal in 2020 een bedrag ad € 10.000,00 worden opgenomen.
Er is een werkgroep ‘herbezetting Landbouwstraat 2a’ ingesteld, welke onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van hergebruik (budgettair neutraal) of adviseren tot beslissing van verkoop. Gedurendede onderzoeksperiode zal er voor de pastoriewoning Landbouwstraat 2a geen huurinkomsten worden verkregen. Medio 2020 zal de werkgroep verslag uitbrengen van hun onderzoek en daarbij voegen een voorstel tot hergebruik of beslissing tot verkoop.
Het negatieve resultaat van 2020 zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Voor de goede orde vermelden wij onderstaand een aantal specificaties van een aantal van
de in de begroting opgenomen onderdelen:
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen:
Pioniersproject:
Bijdrage Maatschappelijke Welstand € 4.000,00
PKN – Landelijk – pionier € 8.000,00
PKN – Begeleiding pionier € 1.800,00
Pastoraal Ouderenwerker:
Bijdrage van de Diaconie € 2.500,00
Totaal bijdragen € 16.300,00
Overige kosten (kerkelijke gebouwen):
Voorziening i.v.m. herinrichten van
de kerkzaal € 10.000.00
(Komt via resultaat t.l.v. de Algemene Reserve)
Overige kosten (niet-kerkelijke gebouwen:
Eventueel aanpassingen i.v.m. gebruik van
ruimten pastorie € P.M.
Kerkelijk werkers: Pionier: Past.Ouderen Werker TOTAAL
Salarissen en toeslagen € 19.000,00 € 5.000,00 € 24.000,00
Begeleiding pion.project € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00
€ 20.800,00 € 5.000,00 € 25.800,00

College van Kerkrentmeesters
Julianadorp, januari 2020

verkorte jaarrekening 2018

jaarekening 2018

Toelichting jaarrekening 2018

 

Diaconie 

Resultatenoverzicht Diaconie

Toelichting
De cijfers 2018 zijn opgesteld door de penningmeester van de diaconie volgens de aangegeven richtlijnen.
Baten:
De totale baten 2018 zijn hoger dan de begroting 2018 en resultaat 2017 door de aktie tbv Orhei. De rentebaten vallen duidelijk mee, maar bijdragen collecten blijven achter, waarbij echter gemeld moet worden dat er in 2018 een actie is gehouden tbv van Orhei welke € 5.515,– heeft opgebracht. Een geweldig resultaat voor onze Kerkelijke Gemeente Julianadorp.
Lasten:
De totale lasten zijn hoger dan het budget 2018 en het resultaat 2017. Dat komt door de afdracht aan aktie Orhei. In 2018 vertekend dit het totaalbeeld zowel bij de ontvangsten als uitgaven. In 2018 hebben we een bedrag van € 1.638,– besteed aan vluchtelingen binnen onze Gemeente en € 900,– aan Sulawesi en € 500,– aan Taize Amsterdam. Daarnaast hebben we aan de verplichtingen vanuit de landelijke collectes voldaan. De jaarlijkse bijdrage vanuit het legaat (zendingsfonds) af. 10.000,– is dit jaar gegaan naar Kerk in Actie tbv Golfstaten (Z009195) en Nes Ammim (Z016113).
Debiteuren/Crediteuren:
In de andere jaren zijn hiervoor geen bedragen opgenomen ivm de minimale bedragen. Voor 2018 ligt dit anders ivm de reeds eerder genoemde actie tbv Orhei. Hiervoor moet nog een bedrag ad. € 856– collectegeld worden ontvangen en zal in februari 2019 het geweldige resultaat van de actie ad. € 5.515,– worden overgedragen.
Resultaat:
Het resultaat ad. € 1.301,– zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.