Protestantse gemeente te Julianadorp

PERSPECTIEFPLAN

2012 – 2016

Inhoudsopgave:

1.                     Geloofsvisie en uitgangspunten 

1.1                   Uitgangspunten voor de Protestantse Gemeente Julianadorp

1.2                   Een drieslag

1.2.1                Geloof

1.2.2                Gemeenschap

1.2.3                Wereld

2.                     Beleidskader 

3.                     Beleidsplan

3.1.                  Pastoraat/diaconaat

3.2.                  Liturgische verdieping en vernieuwing

3.3.                  Communicatie

3.4.                  Maatschappelijke betrokkenheid

 

1. Geloofsvisie en uitgangspunten

De Protestantse Gemeente te Julianadorp, in besef van hun gezamenlijke roeping, hebben vastgesteld dat zij samen stemmen ten aanzien van het geloof in Jezus Christus, onze Heer, gelijk Hij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen in de gezamenlijke belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk beleden wordt.

 

1.1 Uitgangspunten voor de Protestantse gemeente Julianadorp
Het Woord van God, Kerk en Gemeente gaan aan ons vooraf. Ze zijn er al voordat wij er zijn, zoals ouders aan hun kinderen voorafgaan. Wij staan daarmee in een doorgaande geschiedenis.

In de persoonlijke ontmoeting met het Woord van God en door de kracht van de Geest worden wij tot geloof en dienst geroepen: om te wandelen als vrolijke, verantwoordelijke en vredelievende vrouwen en mannen in wederzijdse dienstbaarheid. Deze roeping ontvangen wij in de doop. Deze roeping wordt door en in de gemeenschap van alle gelovigen concreet en zoekt zijn plaats in onze wereld.

Wij beseffen ook dat onze deelname in de navolging van Jezus Christus tegenstand, onbegrip, afwijzing en bestrijding met zich mee kan brengen.

Wij leven in een nieuw millennium. Op menig vlak zijn diep ingrijpende veranderingen aan de gang of te verwachten. Ook onze wijze van geloven en zelfs de inhoud daarvan gaan niet buiten al die veranderingen om. De kerk van alle eeuwen heeft er weet van dat het Woord door de tijd heen wordt bewaard en verkondigd op een wijze die in die tijd verstaanbaar is. In elke periode van de kerkgeschiedenis wordt ons als gemeente en gemeenteleden duidelijk dat onze huidige manier van doen, onze huidige plek van tijdelijke aard is.

1.2  Een drieslag
In de gemeente gaat het om een drieslag: geloof, gemeenschap, wereld.

1.2.1 Geloof
Door de omgang met het Woord en elkaar, in de ontmoeting met “de ander” komt de mens tot geloof waarin ‘spiritualiteit’ en ‘doen’ elkaar veronderstellen, inspireren en aanvullen. Mensen worden door het Woord, opklinkend uit de verhalen van de Bijbel, steeds persoonlijk aangesproken. De persoonlijke geloofsrelatie is van grote betekenis voor het eigen bestaan. Geloof en leven horen bij elkaar. Geloven is van meet af aan doen, maar het is ook ontvangen.

Wat in deze geloofs- en levensoriëntatie niet past is dwang, onvrijheid, vrijblijvendheid en het verabsoluteren van de eigen geloofs- en levensinterpretatie.

Bovendien komt de persoonlijke geloofsrelatie niet in mindering op de gemeenschap. Een mens is nooit een mens alleen, op zichzelf, maar altijd een mens in de gemeenschap. De persoonlijke roeping is altijd verbonden met de roeping als gemeenschap die ook als belofte geldt: “waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik zelf”

1.2.2 Gemeenschap
We zijn mens met de andere mensen, één in alle diversiteit, een geloofsgemeenschap rondom het evangelie van Jezus Christus waarin het algemeen priesterschap van alle gelovigen de grondtoon vormt (zoals de diverse, communicerende leden van het éne lichaam uit
1 Corinthe: 12. De eenheid is in dat Woord gegeven.

Door het Woord is de gemeente geen gesloten maar juist een open gemeenschap. Daarom zoeken wij naar intensieve, wervende, open en naar buiten gerichte vormen van concrete gestalten van gemeenschap rondom Woord en Sacrament We zoeken naar betekenisvolle uitdrukkingen van het ambt van alle gelovigen zodat talent en gaven zich kunnen ontwikkelen. We willen een gemeente als plaats van ruimte, als vier- en ontmoetingsplaats.

1.2.3 Wereld
In de wereld gaat het om liefde en barmhartigheid, om recht en gerechtigheid Daarvan getuigen wij door onze dienst en onze gemeenschap. Wij leven in onze huidige wereld en we leven naar een nieuwe wereld toe. We zoeken naar een hernieuwde rol van de kerk en de gemeente.

We herinneren ons de rol die de kerk in het verleden speelde. We oefenen ons in het gesprek met de wereld en de samenleving. We wijzen een rol als allesweters én heersers én als enige behoeders van de moraal af. We blijven kritisch tegenover cynisme, geweld en onvrijheid. We leggen ons oor te luisteren naar de nood van de wereld die zich op velerlei gebied laat horen. We geven gehoor aan die nood en zoeken naar vormen van dienst aan de wereld.

2. Beleidskader
Nieuwe en oude dingen    (Matth. 13: 52  GN)

De Protestantse gemeente Julianadorp ziet het als haar opdracht een aantrekkelijke en sprekende kerk te zijn op een wijze die verstaanbaar is in deze tijd. Zij wil afrekenen met de diepgewortelde angst om bij het inslaan van nieuwe wegen het goede te verliezen, overtuigd als zij is dat God, zoals hij heel de geschiedenis door heeft bewezen, haar tot leidsman zal zijn. Kwaliteit is de maat der dingen. Het is een kerk die geïnteresseerd is in de vragen en de noden van de mensen in al haar diversiteit én de ontwikkelingen in de samenleving om haar heen. Zij wil mensen die bij haar betrokken willen zijn dat laten doen op de wijze die hen past.
Het is een kerk die het goede wil behouden maar niet verkrampt bij het zoeken naar nieuwe vormen, waarvan sommigen wellicht reeds lang bestaan maar (uit het oog) verloren zijn.
In al haar doen en laten is zij missionair/apostolair, pastoraal én diaconaal ingesteld.
In haar profilering zoekt zij nadrukkelijk aansluiting bij vormen van liturgische verdieping en vernieuwing, verbreding van haar culturele activiteiten en wil, indien haalbaar, platform worden van maatschappelijke en religieuze bezinning. Er is nadrukkelijk ruimte voor het geloofsgesprek in de breedste zin van het woord.
Ter ondersteuning van de gemeente wordt jaarlijks een profileringprogramma vastgesteld gericht op verbouw van bestaande en uitbouw van nieuwe activiteiten.

3. Beleidsplan
Het beleidsplan bevat de plannen voor de korte en middellange termijn op de hoofdterreinen van onze kerkelijke gemeenschap.

Vooraf zij er wel op gewezen dat de uitvoering van onze voornemens kan worden beïnvloed door mogelijke financiële gevolgen van de vereniging van kerken in de Protestantse Kerk Nederland voor onze kerkelijke gemeente. Tevens moet er op langere termijn rekening worden gehouden met een teruggang in ledental, waardoor los van de mogelijke geldelijke gevolgen het vele werk en de goede en noodzakelijke voornemens op de schouders van steeds minder mensen terecht kan komen.

3. 1.  Pastoraat / Diaconaat
De gemeente is een horende en daarom vierende gemeente.
Dat vormt de opmaat voor de pastorale en diaconale arbeid. De taken van de gemeente naar “buiten” toe gaan voorop, waarbij nadrukkelijk toegezien moet worden op enerzijds de onderlinge samenhang van de taken en anderzijds op de eigenheid van de verschillende taken. In de feitelijke invulling zal toegezien moeten worden dat de gemeente in de uitoefening van deze taken gericht is op het gemeente-zijn in de wereld.

Het is vanuit dit perspectief dat de komende jaren voor wat betreft het pastoraat en diaconaat, naar jong en oud, met de beschikbare personele middelen vanuit de “Ontmoetingskerk” gewerkt zal worden aan een optimale pastorale/diaconale zorg (“stille armoede”) voor de kerkelijke gemeente Julianadorp en eventueel daarbuiten.

Beoogd resultaat:
Door een continue proces van aandacht voor jongeren en ouderen, omzien naar elkaar, zal aan de pastorale en diaconale zorg met behulp van het werkboek “Omzien naar elkaar“ invulling worden gegeven

3.2  Liturgische verdieping en vernieuwing
In het leven van de gemeente en kerk gaat de eredienst voorop als het centrum van de gemeente. De eredienst is de ontmoeting met de daden van God in Christus. Het gedenken van deze daden is de grond voor het vieren van de gemeente.
Vanzelfsprekend zal de verscheidenheid in denken en gemeente-zijn herkenbaar moeten zijn in de eredienst. De kerk moet in haar erediensten (vormen van liturgie) dan ook open, met het gezicht naar wat in samenleving en cultuur gebeurt, verstaanbaar en aantrekkelijk zijn.
In de komende jaren zullen we onze aandacht en activiteiten richten op een drietal aandachtspunten.

In de eerste plaats is dit het gesprek rondom het vieren. Dit is als het ware de deur naar ‘vieren oftewel liturgie’. Het gesprek over wat is de inhoud en wat zijn de middelen en in hoeverre sluiten ze aan bij de context waarin ze gebruikt worden. De Raad Eredienst zal dit allereerst bekijken per kring (Kerst, Pasen en Pinksteren) en rond bijzondere momenten in het kerkelijk jaar.

We willen de gezamenlijke viering met de Katholieke kerk hier ter plaatse behouden en waar mogelijk het gesprek en de gezamenlijke vieringen uitbreiden
Tenslotte zoeken we naar andere vormen van diensten op zondagen of door de week in samenwerking met andere groeperingen, zoals de commissie O2, de jeugdkerk alsmede scholen en raden. Hierbij gaat het om te zoeken naar verbindingen tussen viering en liturgische vormgeving met elementen op het vlak van jongeren, kunst en cultuur.

Zingen speelt een belangrijke rol bij de uiting en beleving van het geloof. Daarnaast kan muziek bepaalde emoties versterken en kunnen muziekteksten de inhoud van de dienst ondersteunen of illustreren. De muziekbeleving heeft echter een leeftijdsaspect, net als muzikale smaak. Diversiteit is daarom noodzakelijk

Beoogd resultaat:
Tenminste 6 à 8 maal per kerkelijk jaar een bijzondere liturgische vormgeving in verband met een kring of bijzonder moment. Het aandeel in de voorbereiding/medewerking aan diensten door andere groeperingen uitbreiden.

3.3. Communicatie
Een goede interne en externe communicatie is essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van elke organisatie.
Het doel van deze communicatie is dat er een gemeenschapsbindende werking van uit gaat en gemeenteleden en andere belangstellenden wil informeren over plaatselijke en landelijke kerkelijke zaken en daaraan verwante onderwerpen.
Geconstateerd is dat de communicatie in onze kerkelijke gemeente de laatste decennia sterk naar binnen gericht was en er aan de communicatie in zijn algemeenheid nog wel wat te verbeteren valt. Er is te weinig aandacht geweest voor verstaanbaarheid en aantrekkelijkheid naar buiten toe en voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnieken en -vormen. De inhoud van de bijeenkomsten (kerkdiensten, lezingen, kindernevendienst, jeugdkerk) kan verrijkt worden met audiovisuele middelen. Het internet biedt uitgebreide kansen om die inhoud ook te relateren aan de actualiteit of te illustreren met verschillende digitale bestanden.

Door het gebruik van een beamer tijdens de kerkdiensten en het bouwen en in gebruik nemen van een website is hieraan voldaan.

Beoogd resultaat:
Op korte- en langere termijn het realiseren van een compleet geïntegreerd Multi mediaplan.

3.4. Maatschappelijke betrokkenheid
In onze samenleving zijn moderniseringsprocessen waarneembaar als rationalisering, economisering, informatisering en flexibilisering van middelen en verhoudingen. Deze processen doen zich wereldwijd voor. Naast de groeiende verwevenheid van allerlei belangen hebben de genoemde processen bij mensen ook een zekere gelijktrekkende werking op hun bestaan. Door de moderne communicatiemogelijkheden wordt de aarde door mensen beleefd als een ‘Global village’, een wereldwijd dorp. De globalisering heeft ook letterlijk andere delen van de wereld in ons sociaal bestaan gebracht: migratie van talloze mensen, al of niet gedwongen, naar ons land en onze stad.

De keerzijde van deze processen is dat zij de maatschappelijke bestaansvormen ter discussie stellen. Bestaande maatschappelijke verhoudingen veranderen ingrijpend en de van oudsher vertrouwde kaders voor collectieve identiteit en solidariteit, zoals wijk, kerk, vereniging, vakbond en partij leiden een kwijnend bestaan of zijn verdwenen.
Fragmentatie, diversiteit, pluriformiteit, vluchtigheid en discontinuïteit tekenen het sociale leven. Het gevoel leeft dat we maatschappelijk, politiek en kerkelijk niet meer helder voor ogen hebben wat de richting is, die we moeten en/of willen gaan.

Dit kan leiden tot onzekerheid, desoriëntatie en identiteitsverlies, die op hun beurt maatschappelijk ontwrichtend kunnen werken: een gebrek aan gemeenschappelijke normen en waarden, een verminderd gemeenschapsgevoel en het spelen voor eigen rechter. Anderzijds ontstaat er ook ruimte voor eigen verantwoordelijkheid voor het bestaan, initiatief en ondernemingszin, sociale en culturele vernieuwing en verscheidenheid.

Steeds meer wordt in de actuele maatschappelijke en politieke discussie helder dat religie in het algemeen en kerkelijke en religieuze gemeenschappen in het bijzonder hierin een bijzondere positie innemen.
We zijn van mening dat de kerk hierin zijn betekenis en verantwoordelijkheid moet kennen en nemen. Het (wederom) in gang zetten van het gesprek over achtergronden en betekenis van maatschappelijke vraagstukken en problemen in relatie tot de betekenis van ons geloof en onze persoonlijke positie is derhalve een opdracht.
We zullen dus een structuur en vormgeving moeten ontwikkelen waarin we als platform voor maatschappelijke bezinning kunnen dienen.

Beoogd resultaat:
Het vormgeven van een platform voor maatschappelijke bezinning waar op periodiek gesprekscyclus rond actuele maatschappelijke vraagstukken zal plaatsvinden.