Wijzigingen per 24 november 2020

Vanuit de Kerkenraad,

Betreft: Kerkelijke activiteiten Protestantse Gemeente Julianadorp na nieuwe
maatregelen van de overheid, ingaande 24 november 2020.

Beste gemeenteleden,

Vanuit de geest van de maatregelen van de overheid en zoveel mogelijk
rekening houdend met het voortzetten van het noodzakelijk werk binnen de
Raden en Colleges in onze gemeente, heeft de Kerkenraad voor de komende
weken onderstaande richtlijnen aangepast.
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0400/positief-geteste-me
nsen). Dit zijn de richtlijnen:

. Kerkdiensten: Maximaal 20 mensen in de dienst aanwezig, inclusief predikant, eventuele partner van de gastvoorganger, koster, organist, ouderling van dienst (en diaken bij
Avondmaalsdiensten). Er zingen maximaal 5 aanwezigen, t.w.: 4
gemeenteleden/zangers en voorganger of ouderling van dienst. De overige
aanwezigen zingen niet.

. Kerkelijke vergaderingen: Kerkelijke vergaderingen vinden met maximaal 8
personen plaats. Er wordt maximaal 1 uur aaneengesloten vergaderd, daarna
wordt er eerst gelucht, zowel de ruimte als de aanwezigen. Daarna kan de
vergadering worden voortgezet. We houden de fysieke vergaderstructuur van de
diaconale en pastorale raad, raad eredienst, CvK, kleine kerkenraad,
kinderkerkleiding, nieuwsbriefredactie en werkgroep communicatie (allen
steeds maximaal 8 personen) in stand en proberen elkaar langs deze
structuren en door middel van de notulen zo goed als mogelijk is, te
informeren. Het staat alle kerkelijke vergaderingen vrij te besluiten i.p.v.
fysiek in de kerk online te gaan vergaderen.

. Mondkapjes: Alle in het kerkgebouw bij een dienst, vergadering of
anderszins aanwezigen (inclusief de gastvoorganger op zondagmorgen) dragen
een mondkapje bij het binnengaan en zich bewegen door de kerkzaal of de rest
van het kerkgebouw; de ouderling van dienst en voorganger bij het
binnenkomen van de kerkzaal aan het begin van de dienst uitgezonderd. Alleen
wie op zijn of haar zitplaats (in kerk- of vergaderzaal) zit, zet het
mondkapje zo hij of zij wil af. We volgen daarmee de mondkapjesplicht voor
publiek ruimtes.

. Koffie / Thee : Er wordt geen koffie of thee meer geschonken in de
Ontmoetingskerk.

de Kerkenraad