Terugblikken en vooruitkijken

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het jaar nog maar net begonnen. Het ligt voor ons als een schone bladzijde, nee geen lege, een deel is al ingevuld: dingen die in het afgelopen jaar of nog eerder gebeurd zijn en die een rol zullen blijven spelen in het jaar dat voor ons ligt. Verdrietige gebeurtenissen, ziekte, afscheid van een geliefde, geen werk meer, maar ook blijde gebeurtenissen: een geboorte, herstel na een ernstige ziekte, een nieuwe baan, een nieuw huis, een nieuwe relatie, een zwangerschap… Bij dit alles mogen wij weten dat God bij ons is.

Terugkijkend op het afgelopen kerkelijk jaar zie ik veel om blij en dankbaar voor te zijn. Recent de inzet van zeer velen in de periode van advent en kerst bij het organiseren van allerlei activiteiten en vieringen door en voor jong en oud, van binnen en van buiten de kerk. Ik ben nog onder de indruk van het vele werk dat verzet is in deze periode, zichtbaar en achter de coulissen. En het was ook mooi om te zien dat het met zoveel plezier gedaan werd.
De kindernevendienst groeide: er zijn nu twee groepen, Kinderkerk en Kerk op zolder, wie had dat kunnen denken! En er is leiding bijgekomen: Jolanda Klasens en Annick Rezelman.
Dan ons pioniersproject de Dorper Herbergh. De opdracht voor de pionier luidde: een netwerk opbouwen van ouders met jonge kinderen, die zich bevinden binnen, op de rand van, en over de rand van onze gemeente. Een netwerk waarin ouders vragen kunnen delen betreffende zingeving, leven/werk en (geloofs)opvoeding van hun kinderen. Anouk Helmich heeft als pionier in de opstartfase samen met het kernteam een prachtig plan opgesteld. Het was dus wel even schrikken toen zij na een half jaar haar vertrek aankondigde. Maar gelukkig zei Wilko ‘ja’, toen het kernteam hem vroeg Anouk op te volgen: het project kon doorgang vinden. Op 13 oktober is de samenwerkingsovereenkomst getekend en heeft Anouk de zegen aan Wilko doorgegeven.
Ook mochten we nieuwe ambtsdragers bevestigen en hebben we Henk van ’t Zand bereid gevonden de taak van voorzitter van de kerkenraad op zich te nemen. Met een goed bezette (maar nog niet complete) kerkenraad kunnen we het nieuwe jaar ingaan, hoe fijn is dat.

Kijkend naar het jaar dat voor ons ligt zie ik agenda’s en roosters van diverse raden en groepen die al voor een groot deel zijn ingevuld: het preekrooster, met predikanten, organisten en kosters; het vergaderrooster van de diverse raden, het rooster voor de collectes, vervoer naar de kerk, koffie schenken, de welkomstcommissie, de crèche, de Fakkel, actie kerkbalans enz. ). De vaste activiteiten ‘draaien’ zoals gewoonlijk: het morgengebed en het koffiedrinken op woensdagochtend, de meditatiegroep, de maandelijkse koffieochtenden, samen eten, Rejoice, de cantorij, diverse gespreksgroepen, Passage, filmavonden, concerten.
En dan staat er ook nog veel op de agenda dat nog ingevuld moet worden. Er is een begin gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan: Er is een werkgroep gevormd die onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid een pastoraal – diaconaal werker aan te stellen voor een dag in de week. Er is een werkgroep die onderzoek doet naar een betekenisvolle bestemming voor de pastorie. En ook is er een werkgroep die zich bezig houdt met de herinrichting van de kerkzaal.

Het zoemt van de activiteiten in en rond de kerk! Zoveel mensen die bijdragen aan onze levende gemeente. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar dat is het niet. Ik ervaar het als een groot voorrecht dat ik hiervan deel mag uitmaken.