Vorming en Toerusting – programma
november en december 2018

Allereerst een overzicht van de groepen die geleid worden door ds. A.R. de Meij Mecima. Inlichtingen en opgave voor zijn groepen via : predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof (in de Vredeskerk, dinsdag van 19.30- 21.30 u )
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd. Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijke theologen aan de orde.
Data: 27 nov, 22 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 april en 28 mei 2019 en ..

Barth – Bonhoeffer – en de oecumene ( op dinsdag, van 19.30 – 21.30 u ) Op 23 augustus 2018 was het zeventig jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken is opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op 10 december 2018 is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth is overleden. Voor het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer is er momenteel weer veel belangstelling. De bedoeling is om voor liefhebbers een leeskring te vormen rondom het boekje van dr. Gerard Dekker, Verlicht geloof. Geloven in de geest van Bonhoeffer. Daarnaast zal er een lezing worden gehouden door dr. Douwe Visser uit Harlingen. Dr. Visser is al een keer in ons midden geweest met een avond over Luther.
Omdat op de eerste bijeenkomst maar een paar gemeenteleden aanwezig waren is afgesproken nu op afspraak bijeen te komen. De eerstvolgende bijeenkomst is in de pastorie i.v.m. een t.v.-programma over Karl Barth. Let u op de mededelingen op nieuwsbrief, beamer en website.

Het verhaal gaat verder………. (In de Vredeskerk, donderdag van 10.00 – 11.30 u )
We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden: ”Het verhaal gaat”. Iedereen is van harte welkom. Dat geldt voor hen die al jaren o.l.v. van ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook voor nieuwkomers.
Data: 1, 15 en 29 nov. 2018 (data 2019 komen later)

Ruimte om te vieren – seminar over de achtergronden van de liturgie
Over het bezoek aan de abdij van Egmond, op 30 nov., kunt u meer lezen bij “Van de predikant…”

Leeskring rondom ‘Jezus, een mensenleven’ van dr. C. J. den Heyer
‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. Daarin staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?.
Hij schrijft onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest, maar een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’ Het is de bedoeling een kleine studiekring te vormen van mensen die het aandurven een boek van 600 bladzijden te lezen en te bespreken. Het boek is zodanig geschreven dat het ook heel goed leesbaar is voor niet-theologen. Data, tijd en plaats nader overeen te komen.

Overige groepen en activiteiten

“Sacrale dans” (Op 5 en 26 november om 19.30 u in de Johanneskapel)
Kosten: €7. Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366)

Gespreksgroep jong-volwassenen (20+) , thema: Vrouwen in de Bijbel Olv ds. Wilma van Rijn. Houd Facebook en Instagram in de gaten voor de volgende datum!

Tot mijn gedachtenis – aantekeningen bij de kerkdienst (21)
Liturgie moet je vieren. Over liturgievernieuwing moet je niet praten, maar moet je doen om te oefenen en te ervaren. Begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstonden er verschillende liturgische proefpolders. Eén daarvan was de Nocturnen in de Thomaskerk te Amsterdam. Aan deze gemeenschap waren verbonden de predikant-dichter Willem Barnard, de predikant Tim Overbosch en de bekende kerkmusicus Frits Mehrtens. Andere proefpolders waren o.a. de Hervormde Laurentiuskerk in Breda-Ginneken, waar de bekende predikant A. C. D. van den Bosch een belangrijk impuls heeft gegeven tot liturgievernieuwing. Ook het latere city-pastoraat rondom de Domkerk in Utrecht o.l.v. de predikant dr. J. van der Werf was een bron van liturgievernieuwing. Voor de voortgang van de liturgische beweging zijn deze plaatsen een belangrijke impuls geweest.
Zo vierde men binnen het kader van de opnieuw ontdekte klassiek-oecumenische liturgie wekelijks de Maaltijd van de Heer. Uit de intensieve omgang met de Schrift werden er talloze nieuwe liederen geboren. Al deze ervaringen werden verwerkt in de uitgaven van de Van der Leeuw-stichting getiteld: de Adem van het Jaar (een nieuwe rangschikking van oude gegevens van het kerkelijk jaar) en het Oecumenisch Ordinarium (met de gezongen en gesproken teksten voor de dienst van Schrift en Tafel). Zo was er ook een uitgave getiteld: Aan de hand van Mozes, een weergave van het driejarige oud-synagogale leesrooster.
Intensief werd er gewerkt aan een nieuwe psalmberijming en aan een nieuw liedboek. Het nieuwe psalmboek verscheen in 1961 in de vorm van een proefbundel en in 1968 in zijn definitieve vorm. In 1973 kwam het langverwachte Liedboek voor de Kerken. Dit was de belangrijkste liturgische gebeurtenis voor de reformatorische kerken in deze eeuw.
Omdat het nog ondenkbaar was dat er een oecumenisch dienstboek zou komen voor de verschillende protestantse kerken werden er door de verschillende kerken, Hervormd, Gereformeerd, Luthers en Remonstrants eigen katernen ontwikkeld. Overigens maakte de inhoud van de katernen duidelijk hoezeer men liturgisch naar elkaar was toegegroeid. Daarover de volgende keer meer.

Ds. Roel de Meij Mecima