De Kerkenraad

Beste allemaal,

Wisseling van het ene naar het andere jaar is altijd een moment om stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de verwachting van wat in het verschiet ligt.

In 2017 was er verdriet om ziekte en om overlijden van die ons lief en dierbaar waren. Vele jaren samen in de dienst gezongen, geluisterd en gebeden, nu een gemis. Zichtbaar gemaakt door de namen geschreven op de gedachtenisstenen die voor in de kerk zijn geplaatst.

Een jaar ook met vreugde om een geboorte, een verjaardag, vrij zijn om te zeggen wat we willen en onbezorgd zondags naar de kerk kunnen gaan of het Woord mogen horen via de kerktelefoon, radio of anderszins. Voor velen in deze wereld niet vanzelfsprekend!

Vrijdagavond ging ik met Hilda naar de uitvoering ‘Nieuw familie’. Een voorstelling over de opvang van Syrische vluchtelingen. Het ging over dat “Anderhalf jaar geleden Sanne Vogel twee Syrische vluchtelingen Muayad en Amir ontmoette. Deze twee moesten maandenlang in, zelfs voor Nederlandse begrippen, een erbarmelijk tentenkamp verblijven en logeerden daarom soms weken bij Sanne. Zo leerden zij veel over elkaar, over hun culturen en gewoonten”. Indrukwekkend omdat het ging over het gevoel dat de twee Syrische vluchtelingen nooit meer terug naar huis konden gaan, nooit meer hun ouders konden bezoeken; verlaten van huis en haard, van alles wat vertrouwd was. Indrukwekkend omdat de drie spelers letterlijk hun eigen verhaal op het toneel vertolkten: Sanne, Muayad en Amir.

Na afloop het gesprek tussen Hilda en mij: hoe zouden wij gereageerd hebben op zo’n situatie?

Soms bestaat toeval niet. Zondag een berichtje dat van twee asielzoekers hun asielverzoek is afgewezen en dat zij hulp vragen van onze kerk. Zij hebben onze Erediensten een aantal malen bezocht.

Op dat moment spelen vele dingen door mijn hoofd: hoe pak ik dat aan, hoe staat de gemeente Den Helder hierin enz. enz. Maar vooral hoe sta ik hierin. Nog een stap verder de vraag hoe staan wij als gemeenteleden daarin, met in gedachten het jaarthema “Open huis”. Zijn wij, naast open voor elkaar, ook echt open voor anderen die een beroep op ons doen? Een vraag die ik ook aan u voorleg.

Landelijk is de PKN fors in beweging met als thema ‘Kerk in beweging – waar een Woord is is een Weg’. Doel hiervan is:

  • Terug naar de kern van kerk zijn, met de trefwoorden:
  • Transparantie, eenvoud en ruimte
  • Vereenvoudiging kerkstructuur en herziening kerkelijke regels
  • Behoud van kwaliteit en zorgvuldigheid

In de eerste tranche is door de PKN o.a. besloten:

  • Van 74 naar 11 classes
  • Geen afvaardiging meer van elke kerkenraad, maar vertegenwoordiging via wat genoemd wordt de ringen
  • Visitatoren voor conflictsituaties
  • Meer mogelijkheden voor gemeente voor o.a. samenwerking

Nu ligt de vraag voor aan onze kerkenraad om te adviseren over het onderwerp ‘Rechtspositie predikant en mobiliteit’. De grote kerkenraad zal in haar vergadering van februari dit belangrijke onderwerp bespreken en haar advies doorgeven aan de classis.

Ik sluit af. In onze gemeente mogen we trots zijn dat er zovelen meedoen en een bijdrage leveren aan de vele activiteiten die er zijn, soms heel zichtbaar, vaak minder zichtbaar, maar oh zo belangrijk. Je vergeet het haast, maar daar mogen we met elkaar trots en vooral dankbaar om zijn.

Ben Looije, voorzitter kerkenraad


 

In de kerkorde ligt veel vast, maar er zijn ook onderwerpen waar de gemeente een keuze kan maken. Deze dient ze vast te leggen in haar ‘plaatselijke regeling”. Voorbeelden van keuze mogelijkheden zijn: verkiezing en termijn van de ambtsdragers en hoe maak je kenbaar wat er in de kerkenraad besproken wordt. Maar ook hoe de structuur van de kerk is. De kerkenraad heeft op 14 juni 2016 besloten de structuur iets te veranderen en wel op onderstaande wijze.

 

Besluitenlijst Protestantse Gemeente Julianadorp kalenderjaar 2016.

In deze besluitenlijst is gebruik gemaakt van de nieuwe begrippenlijst. Zie hieronder.

Oude benaming Nieuwe benaming Samenstelling Vergaderdata
Moderamen Kleine Kerkenraad Predikant,

voorzitter KR,

Scriba,

Assessor,

Voorzitter College van Diakenen,

Voorzitter College van Kerkrentmeesters,

Voorzitter  Raad Eredienst, Voorzitter Pastorale Raad.

6x per jaar

2e dinsdag v.d. maand

Kerkenraad Grote Kerkenraad Alle ambtsdragers 4x per jaar

2e dinsdag v.d. maand

Dagelijks Bestuur Moderamen Predikant,

voorzitter KR,

Scriba,

Assessor,

10x per jaar

4e dinsdag v.d. maand

Kleine kerkenraadsvergadering 12-01-2016.
Vakantieperiode predikant:
Tijdens vakantie en vrije weekenden van ds. Nijkamp is er vanuit de kerkenraad één contactpersoon benaderbaar voor overleg e.d., t.w. de voorzitter van de kerkenraad.

Grote kerkenraadsvergadering 09-02-2016.
Begroting 2016 College van Diakenen:
De kerkenraad keurt de begroting diaconie 2016 goed.

Commissie O2:
De kerkenraad verleent toestemming voor het houden van inloopconcerten en tentoonstellingen in de Ontmoetingskerk.

Kleine kerkenraadsvergadering 08-03-2016.
Het Wilhelmus:
Het Wilhelmus wordt na de zegen gezongen. Het Wilhelmus wordt gezongen rondom de verjaardag van ZKH Willem Alexander en rond 4 en 5 mei.

Loopuytmarkten en Ontmoetingskerk:
De Ontmoetingskerk wordt lid als identiteistclub van de ondernemersvereniging “De Band”.
(Ondernemers Loopuytpark).

Grote kerkenraadsvergadering 12-04-2016.
Jaarrekening 2015 College van Diakenen:
Deze wordt goedgekeurd.

Heilig Avondmaal in kleine kring om 12 uur:
De Kerkenraad stemt in met 4 keer per jaar. Op zondagen waarop geen Heilig Avondmaal om 9.30u wordt gevierd.

Kinderen en het Heilig Avondmaal:
De Kerkenraad stemt in met het voorstel van ds Nijkamp en de Raad Eredienst om twee van de zes Avondmaalsvieringen te richten op de kinderen

Grote kerkenraadsvergadering 10-05-2016.
Jaarrekening 2015 College van Kerkrentmeesters:
De Kerkenraad keurt deze jaarrekening goed. In deze jaarrekening is de aan ds Nijkamp verstrekte hypothecaire lening door de Kerkenraad verwerkt.

Grote kerkenraadsvergadering 14-06-2016.
Verplichte nascholing ds Nijkamp:
Duur van de cursus (inclusief voorbereiding: 20 dagen over een periode van een jaar.
Data: introductie: 14-11-2016. De Kerkenraad verleent toestemming.

Grote kerkenraadsvergadering 13-09-2016.
Afgevaardigde Raad van Kerken:
Dhr. R. Beglinger stopt als afgevaardigde van de Ontmoetingskerk. Mevr. J. Brinksma volgt hem op.

Kleine kerkenraadsvergadering 11-10-2016.
Verslagen van diverse raden en commissies:
Alle verslagen van de Pastorale Raad, Raad Eredienst, College van Diakenen en van Kerkrentmeesters worden aan de leden van de Kleine Kerkenraad gestuurd. Dit kan naar de scriba. Hij stuurt dit dan door naar de KK.

Kerkdiensten op 24 en 31 december 2017:
Zowel op 24 als op 31 december 2017 worden er twee diensten gehouden.

Kleine kerkenraadsvergadering 08-11-2016.
Vergoeding cantorij:
Deze bestaat uit een vergoeding voor de cantor ad € 600 per jaar.

Oprichting P2:
Protestantse Gemeente Julianadorp organiseert identiteitsgebonden activiteiten.
P2-leden: Nelleke Looije, Henk van ’t Zand en Corrie Slotema en ds Nijkamp.

Welkomstcommissie:
Er wordt goedkeuring gegeven aan de Pastorale Raad om gemeenteleden te vragen die ’s zondags bij de twee ingangen van de kerk de mensen verwelkomen.

Doorgeven van mutaties:
Mutaties door overlijden, huwelijk, geboortes, verhuizing worden gemeld bij het Kerkelijk Bureau. Het Bureau geeft dit weer door aan de scriba.

Grote kerkenraadsvergadering 29-11-2016.
Begroting 2017 College van Kerkrentmeesters:
Deze wordt akkoord bevonden.

Begroting 2017 College van Diakenen:
Deze wordt akkoord bevonden.

Stuurgroep Jeugd:
Kerkelijk werker (ZZP-er): Deze richt zich op ouders van jonge kinderen.

Agenda Grote Kerkenraadsvergadering:
Deze wordt door de scriba vóór de vergadering op de website kenbaar gemaakt.

Bram de Groot, scriba